องค์ประกอบของการทำรายงาน เบื้องต้นที่ควรรู้

ในการทำรายงานหรือการเขียนเเละพิมพ์รายงานนั้นแต่ส่วนงานจะรูปแบบเดียวหรือคล้ายคลึงกันเพื่อเป็นระบบระเบียบในการทำรายงานในการจัดทำและปฏิบัติเพื่อประมวลผลช้วัดนั้นให้ได้ข้อสรุปส่วนประกอบของการทำรายงานสามารถ แบ่งเป็น 6 ข้อหรือมากกว่านี้ตามรูปแบบในแต่ละส่วนงาน แต่หลักๆที่ใช้นั้นมีดังนี้

เรียกว่าส่วนประกอบตอนต้น

 1. ปกนอก (Cover)​ คือ ส่วนหน้าปกที่เป็นด้านบนสุด
 2. หน้าปกใน (Cover in)​ คือ หน้าปกรองหรือรองปกที่เป็นกระดาษขาว
 3. คำนำ (Preface)​ คือ วัตถุประสงคืของการทำรายงานครั้งนี้
 4. สารบัญ (Contents Index)​ คือ ส่วนของเนื้อหาที่ได้เเบ่งเป็นหัวใหญ่ หัวข้อย่อยตามรายการหน้าที่กำหนดไว้
 5. สารบัญตารางหรือบัญชีตาราง (Tables of Contents)​ จัดทำเมื่องานเขียนนั้นมีตารางจานวนมาก และตารางเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ
 6. สารบัญภาพประกอบหรือบัญชีภาพประกอบ (Image Contents Index)​ อยู่ต่อจากหน้าบัญชีตาราง (ถ้ามี) เป็นหน้าที่บอกให้ทราบถึง
ส่วนประกอบตอนท้ายเป็นส่วนที่อยู่ถัดจากเนื้อเรื่อง ประกอบด้วย
 1. เกริ่นนำแต่ละหน้าหรือหน้าที่บอกเนื้อหาที่จะเป็นเรื่องต่อไป
 2. เครดิตหรือการอ้างถึง โดยข้อมูลนั้นตรงกับหนังสือหรือแหล่งความรู้อื่นๆ ควรยกมาเป็นเเหล่งอ้างอิง
 3. ภาคผนวก จะมีหรือไม่มีก็ได้ แต่ถ้ามีจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจรายงานที่ท่านทำได้ง่ายขึ้น
 4. ดรรชนีตัวอักษรโดยเรียงกันตามตัวอักษรนั่นเอง
การจัดระยะขอบกระดาษการเขียนรายงานที่ถูกต้อง ควรจัดระยะของกระดาษหรือจัดกั้นหน้ากั้นหลัง ดังนี้
 • กั้นหน้า ระยะขอบเท่ากับ 3.18 cm (1.5 นิ้ว)
 • กั้นหลัง ระยะขอบเท่ากับ 2.54 cm (1 นิ้ว)
 • ขอบบน ระยะขอบเท่ากับ 2.54 cm (1 นิ้ว)
 • ขอบล่าง ระยะขอบเท่ากับ 2.54 cm (1 นิ้ว)

ข้อมูลใกล้เคียง